Công bố luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Hoàng Lan Phương
Đào tạo tư vấn

Công bố luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Hoàng Lan Phương

03/04/2024 - 313 lượt xem

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
Đề tài: Quản lý nhà nước về tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học trong điều kiện hội
nhập quốc tế của Việt Nam
Ngành: Quản lý kinh tế                 Mã số: 9310110
Họ và tên tác giả: Hoàng Lan Phương                     Khóa: 13                      Mã NCS: 62233
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Nguyệt
Tên cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Tóm tắt Luận án ( tiếng Việt)

2. Thông tin điểm mới 

3. Luận án

4. Quyết định


Tin tức khác