Hội đồng khoa học
Hội đồng khoa học
Hội đồng khoa học
 
Chức năng, nhiệm vụ:
 

Hội đồng khoa học của Viện là tổ chức tư vấn giúp Viện trưởng trong việc tổ chức công tác nghiên cứu khoa học và đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học trong Viện. Hội đồng có nhiệm vụ thảo luận và phát biểu với Viện trưởng về:

1. Dự thảo Kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn (3-5 năm) và hàng năm của Viện, bao gồm cả vấn đề hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước;

2. Tư vấn, góp ý về việc tham gia và nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước;

3. Xem xét và tư vấn việc phê duyệt đề cương nghiên cứu các chương trình, đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở;

4. Đánh giá chất lượng về mặt khoa học của các công trình, đề án, các đề tài nghiên cứu của Viện;

5. Đề nghị khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc thuộc phạm vi quyền hạn của Viện.

6. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện trưởng.


 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
NHIỆM KỲ 2021-2023
 

Chủ tịch Hội đồng:  Ths. Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng 

Thư ký Hội đồng: Ths. Trần Bình Minh, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu kinh tế tổng hợp

Các thành viên Hội đồng:

1. Ths. Nguyễn Anh Dương

2. TS. Đặng Thị Thu Hoài

3. TS. Hồ Công Hòa

4. Ths. Lưu Đức Khải

5. TS. Nguyễn Thị Luyến

6. Ths. Nguyễn Thị Phương Loan

7. TS. Nguyễn Minh Thảo

8. TS. Nguyễn Hữu Thọ

9. TS. Ngô Minh Tuấn

10. Ths. Phạm Đức Trung