THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Qúy I.2024

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Qúy I.2024

15/04/2024

Công khai dự toán năm 2024 - Đợt 1

Công khai dự toán năm 2024 - Đợt 1

16/02/2024

công khai chi dự toán quý IV năm 2023

công khai chi dự toán quý IV năm 2023

05/02/2024

Công khai thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2023

Công khai thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2023

05/02/2024

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách qúi III năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách qúi III năm 2023

10/10/2023

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 

05/10/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

13/07/2023

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II năm 2023.

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý II năm 2023

13/07/2023

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 3)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023  (đợt 3)

27/06/2023