Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh
Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh

Điện thoại: +84 - 08043670

Chức năng nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu, đánh giá cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực sau:

- Cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

- Cải cách thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.

- Ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

b) Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Lãnh đạo Ban:

Trưởng ban: TS. Nguyễn Minh Thảo             Email: nthao@mpi.gov.vn

Phó trưởng ban: TS. Ngô Minh Tuấn

Danh sách cán bộ Ban:

- Ths. Nguyễn Thị Kim Chi

- CN. Hoàng Thị Hải Yến

- TS. Tô Thu Trang

- CN. Phạm Tố Uyên