Lãnh đạo Viện thời kỳ trước
Lãnh đạo Viện thời kỳ trước

Lãnh đạo Viện thời kỳ trước

Các đồng chí Viện trưởng:

- Nguyễn Văn Trân (1978-1989) 

- Đoàn Đỗ (Quyền Viện trưởng, 1989-1991)

- Đoàn Duy Thành (1991-1992)

- Lê Đăng Doanh (1993-2001)

- Đinh Văn Ân (2001-2009)

- Lê Xuân Bá (2009-2013)

- Nguyễn Đình Cung (Quyền Viện trưởng,10/2013 - 5/2014, Viện trưởng, 6/2014 - 8/2019)

Các đồng chí Phó Viện trưởng: 

- Đoàn Trọng Truyến (1978-1981)

- Đoàn Đỗ (1981-1989)

- Dương Bạch Liên (1982-1986) 

- Nguyễn Văn Bích (1989)

- Lê Đăng Doanh (1991-1993)

- Nguyễn Văn Huy (1991-1994)

- Đặng Đức Đạm (1995-1998)

- Lê Xuân Bá (1998-2009)

- Trần Xuân Lịch (1998-2012)

- Nguyễn Xuân Trình (2003-2008)

- Nguyễn Đình Cung (2009 - 2013)

- Vũ Xuân Nguyệt Hồng (2009-2014)

- Võ Trí Thành (2009-2015)

- Nguyễn Thị Tuệ Anh (2013 - 2019)

- Trần Kim Chung (2013 - 2021)

- Phan Đức Hiếu (2015 - 2021)