Hợp tác quốc tế
Hợp tác quốc tế

Giới thiệu về Chương trình Aus4Reform

Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Chương trình Aus4Reform) nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam thực hiện tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế hướng tới phát triển nhanh, bền vững.

 

06/05/2020

Dự án GIZ: Cải cách kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng xanh

Thông tin về Dự án: "Cải cách kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng xanh”, do Chính phủ Đức tài trợ qua Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ).

19/03/2006