Dự án GIZ
Dự án GIZ

Dự án GIZ: Chương trình Cải Cách Kinh tế Vĩ mô/Tăng trưởng Xanh

Cơ quan tài trợ: Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ); Liên minh Châu Âu

Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Số 6B, Hoàng Diệu, Hà Nội, Việt Nam

Cơ quan chủ Dự án:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương)

Số 68, Phan Đình Phùng, Hà Nội, Việt Nam

Thời gian thực hiện dự án: 2019 – 2026

Mục tiêu của dự án

Hỗ trợ Việt Nam quản lý tốt hơn các nguồn lực công và tư để phát triển nền kinh tế xanh và bao trùm, thông qua cải thiện sự gắn kết giữa các chính sách kinh tế, bao gồm các chính sách về tài chính xanh và quản lý tài chính công.