Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp
Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp

Điện thoại: +84 - 08043455

Chức năng, nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu, đánh giá cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực sau:

- Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

- Đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

- Tổ chức quản lý và quản trị doanh nghiệp.

b) Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Lãnh đạo Ban:

Trưởng ban: Ths. Phạm Đức Trung             Email: pdtrung@mpi.gov.vn

Phó trưởng ban:  Ths.Trịnh Đức Chiều 

Danh sách cán bộ Ban:

- CN. Vũ Đoàn Minh Thuý  

- Ths. Hoàng Mạnh Cường

- CN. Trần Trung Hiếu

- CN. Trần Thùy Linh

- TS. Hạ Thị Thu Thủy

- Ths. Bùi Bảo Ngọc