Đề tài NCKH cấp Viện
Đề tài NCKH cấp Viện

Những vấn đề quản trị doanh nghiệp nhà nước: Tiếp cận từ góc nhìn kinh tế học thể chế

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Văn Thịnh, Nghiên cứu viên  - Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp

17/12/2013

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Quang Trung - Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

17/12/2013

Chính sách quản lý giá trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại một số nước đang chuyển đổi: Trường hợp nghiên cứu ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: CN. Đỗ Trọng Hưng, Nghiên cứu viên - Ban Thể chế kinh tế

17/12/2013

Tăng cường khai thác các nguồn tin điện tử phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thị Phương Loan, Phó Giám đốc  - Trung tâm Thông tin  tư liệu

28/12/2012

Đánh giá cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư đổi mới công nghệ: Bằng chứng từ điều tra doanh nghiệp 2000 - 2011

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Văn Cương, Nghiên cứu viên - Ban Chính sách  dịch vụ công

16/12/2012

Một số giải pháp tạo việc làm cho người lao động ngoại thành Hà Nội trong quá trình đô thị hóa

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Bình Nguyên - Tạp chí Quản lý kinh tế

11/10/2012

Tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua hoạt động sát nhập và mua lại doanh nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghiên cứu viên - Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh

07/09/2012

Nghiên cứu vai trò của chính sách công nghiệp với tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam (Đề tài năm 2011)

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hải Linh, Trung tâm Thông tin - tư liệu

16/03/2011

Cơ sở khoa học và thực tiễn của hoạt động tư vấn quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: CN. Bùi Đức Chiến, Chuyên viên - Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2010