Thông điệp của Viện trưởng
Thông điệp của Viện trưởng

CIEM – Hình mẫu tiên phong, sáng tạo, năng động, hội nhập vì sự nghiệp phát triển đất nước hùng cường.

Trong hơn 40 năm qua, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã không ngừng vươn lên trở thành viện nghiên cứu cải cách thể chế và chính sách kinh tế hàng đầu của cả nước. Thương hiệu CIEM đã gắn liền với những nghiên cứu, tham mưu chính sách có tính tiên phong, nền tảng, qua đó đóng góp trực tiếp vào quá trình Đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam. CIEM cũng vươn lên để gia tăng đóng góp của Việt Nam vào các sáng kiến hợp tác cải cách kinh tế ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Có được những kết quả ấy một phần đáng kể là nhờ sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, mà trực tiếp nhất là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bên cạnh đó, tập thể CIEM đã luôn quyết tâm, chung sức, đồng lòng, không ngừng học hỏi, sáng tạo để đáp ứng các nhiệm vụ, yêu cầu cải cách thể chế kinh tế vì sự nghiệp chung của đất nước.

Hướng tới tương lai, CIEM giữ sứ mệnh đóng góp vào mở rộng không gian kinh tế cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Chúng tôi luôn tâm niệm yêu cầu bám sát chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi sẽ làm sâu sắc hơn những vấn đề về đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ ưu tiên phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, coi đây là yếu tố then chốt. Chúng tôi cũng sẽ giữ tư duy mở, kết nối chặt chẽ với các cơ quan, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, hướng tới tiếp thu và phát triển những thông lệ chính sách tốt, thân thiện với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập.

Hãy đồng hành cùng CIEM!

 

 

TS. Trần Thị Hồng Minh

Viện trưởng

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.