Chức năng và nhiệm vụ
Chức năng và nhiệm vụ

          BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                                                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           ---------                                                                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 896/QĐ-BKHĐT                                                                                                                                                           ---------------

                                                                                                                                                                                          Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

-----------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương là tổ chức sự nghiệp khoa học thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý kinh tế và phát triển doanh nghiệp; cung cấp thông tin và dự báo tình hình kinh tế - xã hội; cung ứng dịch vụ sự nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và thực hiện hoạt động tư vấn theo quy định của pháp luật.

2. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và trụ sở chính tại thành phố Hà Nội. Kinh phí được Nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền về các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế gồm: Hoàn thiện thể chế kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển bền vững, phát triển vùng, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy hội nhập quốc tế và nghiên cứu áp dụng các mô hình kinh tế mới.

2. Đánh giá, tổng kết thực tiễn việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách, mô hình quản lý kinh tế mới.

3. Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về khoa học quản lý kinh tế.  

4. Nghiên cứu, tham gia ý kiến về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế theo đề nghị của các cơ quan, tổ chức khác.

5. Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách về cơ chế, quản lý kinh tế.  

6. Thực hiện cung ứng dịch vụ công

a) Triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về quản lý kinh tế và lĩnh vực khoa học có liên quan khác theo quy định của pháp luật;

b) Đào tạo tiến sĩ kinh tế theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện hoạt động tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng về các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao;

d) Biên soạn các ấn phẩm, tài liệu nghiên cứu về kinh tế - xã hội liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao;

7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Quản lý tổ chức bộ máy viên chức, người lao động và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Nghiên cứu tổng hợp.

2. Ban Nghiên cứu kinh tế ngành và lĩnh vực.

3. Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

4. Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp.

5. Ban Nghiên cứu xã hội.

6. Ban Nghiên cứu thể chế kinh tế.

7. Ban Phân tích và dự báo kinh tế.

8. Trung tâm Thông tin kinh tế - xã hội.

9. Văn phòng.

Số lượng người làm việc và số lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Lãnh đạo

1. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương có Viện trưởng và một số Phó Viện trưởng.

2. Viện trưởng và các Phó Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm và cho thôi giữ chức vụ theo quy định của pháp luật.

3. Viện trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện. Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                                                                                                 BỘ TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Chí Dũng