Trung tâm Thông tin kinh tế - xã hội
Trung tâm Thông tin kinh tế - xã hội

Điện thoại: +84 - 24-37331445

Chức năng, nhiệm vụ:

a) Thực hiện các nhiệm vụ:

- Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin và kết quả nghiên cứu của Viện.

- Xây dựng và vận hành Thư viện chuyên ngành về kinh tế - xã hội và Cổng thông tin điện tử của Viện.

- Cung cấp thông tin kinh tế - xã hội cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

b) Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Lãnh đạo Trung tâm:

Phó Giám đốc Phụ trách: Ths. Nguyễn Thị Phương Loan

Phó Giám đốc: Ths. Phạm Quang Trung

Danh sách cán bộ:

- CN. Hạ Thị Minh Hải

- Ths. Nguyễn Kim Thanh

- CN. Thái Thị Hồng Thu

- TS. Đặng Ngọc Trâm

- CN. Nguyễn Hoàng Kim Ngân

- Ths. Nguyễn Phương Thảo