Ban Nghiên cứu tổng hợp
Ban Nghiên cứu tổng hợp

Điện thoại: +84 - 08043684

Chức năng, nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu, đánh giá cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực sau:

- Kinh tế vĩ mô, thương mại. - Hội nhập quốc tế.

- Thị trường tài chính và hệ thống tài chính.

- Mô hình kinh tế mới.

b) Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

Lãnh đạo Ban:

Trưởng ban: Ths. Nguyễn Anh Dương      Email: aduong@mpi.gov.vn

Phó trưởng ban: Ths. Nguyễn Văn Tùng

Danh sách cán bộ Ban:

- Ths. Lê Mai Anh

- Ths. Đỗ Thị Lê Mai

- Ths. Lê Minh Ngọc

- Ths. Nông Phương Thảo

- Ths. Nguyễn Thị Thùy Trang