Ban Nghiên cứu kinh tế ngành và lĩnh vực
Ban Nghiên cứu kinh tế ngành và lĩnh vực

Điện thoại: +84 - 08044131

Chức năng nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu, đánh giá cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực sau:

- Cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.

- Phát triển các ngành kinh tế và liên kết ngành.

- Thu hút, huy động vốn đầu tư trong và ngoài nước.

- Phát triển đô thị và nông thôn.

b) Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Lãnh đạo Ban:

Trưởng Ban : TS. Đặng Thị Thu Hoài     Email: dangthuhoai@mpi.gov.vn

Phó Trưởng Ban:  Ths. Trần Bình Minh

Danh sách cán bộ Ban:

- Ths. Hoàng Xuân Diễm 

- CN. Nguyễn Thanh Huyền

- TS. Lê Mạnh Hùng

- CN. Nguyễn Thị Hoa Ly

- Ths. Phạm Phú Minh

- TS. Đinh Xuân Nghiêm

- Ths. Đỗ Thị Thu Thủy

- Ths. Đinh Thị Hảo