Ban Nghiên cứu thể chế kinh tế
Ban Nghiên cứu thể chế kinh tế

Chức năng, nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu, đánh giá cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực sau:

- Hoàn thiện thể chế kinh tế.

- Các mô hình quản lý kinh tế và vai trò của Nhà nước.

- Phát triển kinh tế - xã hội vùng và địa phương; liên kết vùng.

b) Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Lãnh đạo Ban: 

Phó trưởng Ban phụ trách: TS. Nguyễn Thị Luyến

Phó trưởng Ban: Ths. Lê Tất Phương 

Danh sách Ban:

- Ths. Nguyễn Hoàng Anh 

- Ths. Phạm Thị Thanh Hồng

- Ths. Nguyễn Thị Linh Hương 

 - CN. Chu Thị Nhường 

- Ths. Nguyễn Thị Hoàng Yến