Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hằng
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hằng

19/05/2023 - 733 lượt xem

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Đề tài luận án: Tác động của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế của các nước trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Ngành: Kinh tế phát triển   Mã số: 9 31 01 05

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Hằng               Mã NCS: 62.178

Người hướng dẫn: TS. Đặng Thị Thu Hoài và GS.TS Nguyễn Khắc Minh

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Tóm tắt Luận án (tiếng Việt)

2. Tóm tắt Luận án (tiếng Anh)

3. Thông tin điểm mới (tiếng Việt)

4. Thông tin điểm mới (tiếng Anh)

5. Luận án

Quyết định 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin tức khác