Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Đức Minh
Hoạt động

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Đức Minh

19/01/2023 - 1324 lượt xem

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Đề tài: "Phát triển nhân lực quản lý nhà nước về kinh tế ở cấp tỉnh Lào Cai"

Tác giả: Hà Đức Minh          Mã NCS: 62.209

Ngành: Quản lý kinh tế          Mã số: 9 31 01 10

Người hướng dẫn: GS.TS Lê Xuân Bá

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Tóm tắt Luận án (tiếng Việt)

2. Tóm tắt Luận án (tiếng Anh)

3. Thông tin điểm mới (tiếng Việt)

4. Thông tin điểm mới (tiếng Anh)

5. Luận án


Tin tức khác