Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Công Đệ
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Công Đệ

12/12/2022 - 1164 lượt xem

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Đề tài luận án: "Phát triển du lịch trên địa bàn Vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam theo hướng bền vững"
Tác giả: Nguyễn Công Đệ          Mã NCS: 62.200

Ngành: Kinh tế phát triển           Mã số: 9 31 01 05

Người hướng dẫn: GS.TS Ngô Thắng Lợi và PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

 

1. Tóm tắt Luận án (tiếng Việt)

2. Tóm tắt Luận án (tiếng Anh)

3. Thông tin điểm mới (tiếng Việt)

4. Thông tin điểm mới (tiếng Anh)

5. Luận án


Tin tức khác