Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vũ Mạnh Hùng
Hoạt động

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vũ Mạnh Hùng

25/11/2020 - 1793 lượt xem

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: Chính sách phát triển Hợp tác xã trong nông nghiệp của Việt Nam

Tác giả: Vũ Mạnh Hùng                 Khóa 12         Mã NCS: 62.204

Ngành: Quản lý kinh tế                   Mã số: 9 31 01 10

Người hướng dẫn:

            Hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Minh Tú

            Hướng dẫn 2: TS. Trần Kim Hào

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Tóm tắt Luận án 

2. Luận án 

3. Trang thông tin 


Tin tức khác