Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Võ Xuân Hoài
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Võ Xuân Hoài

08/10/2020 - 4076 lượt xem

Đề tài luận án: Phát triển nguồn nhân lực quản lý kinh tế trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam

Tác giả: Võ Xuân Hoài      Mã NCS: 62.180

Ngành: Quản lý kinh tế                   Mã số: 9 31 01 10

Người hướng dẫn:

            Hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Tú Anh

            Hướng dẫn 2: TS. Vũ Đăng Minh

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Luận án 

2. Trang thông tin 

3. Tóm tắt Luận án 


Tin tức khác