Đề án năm 2000
Nghiên cứu

Đề án năm 2000

18/03/2011 - 4959 lượt xem

2.    Đề án "Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế" phục vụ văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX.
3.    Đề án "Khu kinh tế cửa khẩu: kết quả thí điểm và giải pháp cho thời gian tới" trình Chính phủ.
4.    Đề án "Phát triển thị trường lao động ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp" trình Chính phủ.
5.    Đề án "Phương hướng và các biện pháp điều chỉnh cơ cấu sản xuất và đầu tư của các ngành trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế" trình Chính phủ.
6.    Đề án " Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam" trình Chính phủ.
7.    Báo cáo "Các sản phẩm và dịch vụ có khả năng cạnh tranh" trình Chính phủ.
8.    Báo cáo "Vướng mắc trong những văn bản pháp lý hướng dẫn triển khai việc thực hiện Luật khuyến khích đầu tư trong nước" trình Chính phủ.
9.    Báo cáo hàng quý về "Tình hình thực hiện kế hoạch hành động khuyến khích khu vực tư nhân trong khuôn khổ sáng kiến Myazawa" trình Bộ Kế hoạch Đầu tư.
10.  Tham gia soạn thảo "Cơ chế chính sách và các giải pháp kế hoạch năm 2001 và kế hoạch 5 năm 2001-2005" trong " Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 và giai đoạn 2001-2005".
11.  Soạn thảo dự thảo Chương 18 "Cải cách hành chính" trong Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005.
12.  Tham gia soạn thảo "Cơ chế chính sách cho khu kinh tế mở Chu Lai" trình Chính phủ.


Tin tức khác