Xây dựng các chỉ số dẫn báo phục vụ phân tích chu kỳ kinh tế và dự báo ngắn hạn - Kinh nghiệm quốc tế và khả năng xây dựng cho Việt Nam
Nghiên cứu

Xây dựng các chỉ số dẫn báo phục vụ phân tích chu kỳ kinh tế và dự báo ngắn hạn - Kinh nghiệm quốc tế và khả năng xây dựng cho Việt Nam

16/03/2004 - 4165 lượt xem

Ngày 16 tháng 8 năm 2006, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2004-2005 “Xây dựng các chỉ số dẫn báo phục vụ phân tích chu kỳ kinh tế và dự báo ngắn hạn – Kinh nghiệm quốc tế và khả năng xây dựng cho Việt Nam” do ThS. Đinh Hiền Minh, Nghiên cứu viên chính, Phó trưởng Ban, Ban nghiên cứu Chính sách Hội nhập Kinh tế Quốc tế, làm chủ nhiệm.

Kết cấu đề tài gồm có 3 Chương:

Chương 1 trình bày về khuôn khổ xây dựng các chỉ số dẫn báo. Trong Chương này, nhóm nghiên cứu đã trình bày một số khái niệm cơ bản, như khái niệm về chu kỳ kinh tế, các chỉ số biến động chu kỳ trong phân tích chu kỳ kinh tế và chu kỳ tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, Chương này cũng trình bày chi tiết Quy trình xây dựng các chỉ số kinh tế báo trước, báo đồng thời và báo sau phục vụ phân tích chu kỳ kinh tế và dự báo ngắn hạn.

Chương 2 trình bày về kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng các chỉ số phục vụ phân tích chu kỳ kinh tế và dự báo ngắn hạn. Nhóm nghiên cứu đã điểm lại kinh nghiệm phát triển cách tiếp cận chỉ số ở Hoa Kỳ, Inđônêxia, và Trung Quốc, để từ đó rút ra một số bài học cho Việt Nam.

Chương 3 trình bày kết quả thử nghiệm xây dựng các chỉ số báo trước phục vụ phân tích chu kỳ kinh tế và dự báo ngắn hạn ở Việt Nam. Dựa trên cơ sở 60 chỉ số có được từ năm 1992 đến năm 2005, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm với hai phương pháp PAT và HP. Kết quả cho thấy các chỉ số dẫn báo của Việt Nam chủ yếu nằm ở nhóm thương mại, trong khi các chỉ số tiền tệ chưa cho thấy vai trò đáng kể.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt kết quả xuất sắc.


Tin tức khác