Đổi mới và nâng cao hiệu quả của mối quan hệ nhà nước với thị trường, phát huy vai trò của các đoàn thể và các hội
Nghiên cứu

Đổi mới và nâng cao hiệu quả của mối quan hệ nhà nước với thị trường, phát huy vai trò của các đoàn thể và các hội

16/03/2005 - 3176 lượt xem

Đề tài khoa học cấp Bộ: “Đổi mới và nâng cao hiệu quả của mối quan hệ nhà nước với thị trường, phát huy vai trò của các đoàn thể và các hội” gồm 03 chương:

Chương I:Một số vấn đề lý thuyết và kinh nghiệm trên thế giới về quan hệ giữa Nhà nước với thị trường và về vai trò của các đòan thể, các hội” phân tích các khái niệm và lý luận về nhà nước, thị trường và các đòan thể và các hội. Đặc biệt, đề tài chú trọng phân tích chức năng, các điểm mạnh và điểm yếu của mỗi tác nhân nêu trên và sự phối hợp tương hỗ giữa các tác nhân đó.

Chương II:Thực trạng hiện nay ở nước ta về quan hệ giữa Nhà nước với thị trường, và về vai trò của Mặt trận, các đòan thể và hội” phân tích đặc điểm hình thành và vận hành của Nhà nước, nền kinh tế thị trường và của các đòan thể và các hội ở nước ta. Tiếp theo, đề tài phân tích thực trạng hiện nay về quan hệ giữa Nhà nước với thị trường, và về vai trò của Mặt trận, các đòan thể và các hội. Đề tài cũng đưa ra một số nhận định khái quát về quan hệ nhà nước – thị trường – hội, đoàn thể ở Việt Nam, nguyên nhân chính của các tồn tại và những vấn đề đặt ra cần giải quyết.

Chương III:Một số kiến nghị về nâng cao hiệu quả của mối quan hệ Nhà nước với thị trường, phát huy vai trò của các đoàn thể và các hội” đưa ra kiến nghị về quan điểm và một số giải pháp cụ thể nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả của mối quan hệ Nhà nước với thị trường, phát huy vai trò của các đòan thể và các hội ở nước ta.


Tin tức khác