Chuyển dịch cơ cấu ngành và đóng góp của chuyển dịch cơ cấu ngành vào chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Nghiên cứu

Chuyển dịch cơ cấu ngành và đóng góp của chuyển dịch cơ cấu ngành vào chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam

17/06/2014 - 10884 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Chuyển dịch cơ cấu ngành và đóng góp vào chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Đưa ra một số đánh giá về đóng góp của chuyển dịch cơ cấu ngành vào chất lượng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.         

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống chính sách ưu đãi hiện hành của chính phủ Trung ương áp dụng cho các vùng kinh tế trọng điểm tại Việt Nam

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

- Về không gian: đề tài sẽ tiến hành nghiên cứu cho Việt Nam.

- Về thời gian: phần thực trạng chủ yếu sử dụng số liệu từ năm 2001 đến 2014. Thời gian phân tích sẽ chia theo Chiến lược 10 năm và kế hoạch 5 năm để so sánh

- Về nội dung: Đề tài đánh giá đóng góp của chuyển dịch cơ cấu ngành vào chất lượng tăng trưởng thông qua hai chỉ số phản ánh chất lượng tăng trưởng là năng suất lao động và TFP.

- Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài sử dụng kết hợp phương pháp tổng hợp tài liệu, rà soát chính sách; phương pháp thống kê, mô tả và phân tích so sánh.

Trong quá trình thực hiện, Đề tài có thể sẽ sử dụng phân tích định lượng để đánh giá xem chuyển dịch cơ cấu ngành trong giai đoạn nêu trên đóng góp như thế nào vào tăng chất lượng tăng trưởng kinh tế. Đề tài sẽ sử dụng phương pháp SSA để đánh giá đóng góp của chuyển dịch cơ cấu vào tăng trưởng năng suất lao động cho giai đoạn từ 2001 đến 2013 (2014 nếu có số liệu)

5. Kết quả nghiên cứu

Đề tài được kết cấu như sau:

Mở đầu

Chương I: Khái quát cơ sở lý luận về chuyển dịch cơ cấu ngành và đóng góp vào chất lượng tăng trưởng  

Chương II: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành và đóng góp vào chất lượng tăng trưởng kinh tế

Chương III: Một số khuyến nghị chính sách chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng đóng góp vào nâng cao chất lượng tăng trưởng 

Kết luận

 

Đề tài đã được nghiệm thu, đạt kết xuất sắc.


Tin tức khác