Khảo sát tại Đan Mạch và Phần Lan về chủ đề: “Kinh nghiệm của Đan Mạch và Phần Lan trong cải cách khu vực dịch vụ công”
Hoạt động

Khảo sát tại Đan Mạch và Phần Lan về chủ đề: “Kinh nghiệm của Đan Mạch và Phần Lan trong cải cách khu vực dịch vụ công”

19/03/2004 - 3011 lượt xem

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Kết quả chuyến khảo sát tại Đan Mạch và Phần Lan về chủ đề: “Kinh nghiệm của Đan Mạch và Phần Lan trong cải cách khu vực dịch vụ công”

Kinh nghiệm của Đan Mạch

 

  1. Những cải cách gần đây trong hệ thống giáo dục của Đan Mạch, cơ chế phân bổ tài chính cho giáo dục, các công cụ đánh giá và kiểm tra chất lượng giáo

 

  1. Cải cách khu vực công thông qua chương trình hợp tác công- tư

 

  1. Những cải cách gần đây trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và nghiên cứu triển khai (R&D) và chính sách đổi mới công nghệ

 

  1. Những thách thức và cải cách gần đây đối với hệ thống phúc lợi xã hội của Đan Mạch

 

  1. Các công cụ đánh giá hiệu quả sử dụng tài chính công và hiệu quả hoạt động của các tổ chức công

 

  1. Kinh nghiệm của Phần Lan

 

  1. Hệ thống y tế và các cải cách đang diễn ra trong lĩnh vực y tế

 

  1. Chính sách khoa học và công nghệ của Phần Lan, các công cụ thực hiện chính sách và thúc đẩy hoạt động R&D của doanh nghiệp

 

  1. Công cụ giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của khu vực công và các dự án sử dụng nguồn của chính phủ

 

  1. Một số bài học rút ra từ kinh nghiệm cải cách khu vực công củahai nước khảo sát và liên hệ với Việt nam

 

 

 

(Bản Báo cáo được lưu tại Thư viện Viện NCQLKT TW)


Tin tức khác