Khảo sát về đề tài “Phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế” tại Malaysia (từ 1/11 đến 8/11/2004)
Hoạt động

Khảo sát về đề tài “Phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế” tại Malaysia (từ 1/11 đến 8/11/2004)

19/03/2004 - 2853 lượt xem

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hộivà ngân sách;

- Đầu tư từ ngân sách Nhà nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư tư nhân trong nước;

- Quản lý các nguồn lực công; v.v

Báo cáo gồm 4 phần:

1. Một vài nét chung về phát triển kinh tế -xã hội của Malaysia

2.Phân cấp quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực kinh tế - xã hội:

2.1Trong hệ thống chính trị và hành chính

2.2Trong công tác kế họach phát triển kinh tế - xã hội

2.3Phân cấp trong quản lý tài chính công

2.4Các chính sáchphát triển kinh tế vùng

2.5 Trong quản lý nhà nước đối với khu vực sản xuất - kinh doanh

3. Chính phủ phục vụ kinh doanh (pro-business government) ở Malaysia

4. Kết luận.

 

 


Tin tức khác