Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Chính phủ
Góp ý dự thảo

Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Chính phủ

13/01/2017 - 17251 lượt xem

Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của Chính phủ
 

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2016 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 9376/BKHĐT-TH ngày 09 tháng 11 năm 2016 đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp điều hành, dự kiến chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai trong năm 2017 và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 tháng 11 năm 2016.

Tại Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2016 về phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2016, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương chủ động phát hiện, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong năm 2017 và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08 tháng 12 năm 2016 để tổng hợp, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ.

Đến ngày 19 tháng 12 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được văn bản báo cáo của 24 bộ, ngành trung ương, 12 tập đoàn, tổng công ty và 40 địa phương.

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, ý kiến của các thành viên Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016 và trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành trung ương và địa phương đã nhận được, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (gửi kèm theo).

Kính đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương góp ý trực tiếp vào nội dung dự thảo Nghị quyết và gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22 tháng 12 năm 201bằng văn bản và qua thư điện tử địa chỉ: thktqd@mpi.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.


File đính kèm: 
KTXH2017-Duthao-Nghiquyetdieuhanh.doc

Theo http://www.mpi.gov.vn