Dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
TIÊU ĐIỂM TIN

Dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

20/01/2018 - 14386 lượt xem

 Thực hiện Nghị quyết số 01/ NQ - CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ giao Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trình Chính phủ vào Quí I năm 2018.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin giới thiệu toàn văn Dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thông tin góp ý gửi về: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, email: pdtrung@mpi.gov.vn.

- Dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

- Tờ trình Dự thảo Nghị định