Đào tạo tiến sĩ
Đào tạo tiến sĩ

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ 24/10/2018)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Thủy.

Đề tài: Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại Thành phố Hải Phòng.

11/10/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Trần Quốc Hiếu 23/10/2018)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Trần Quốc Hiếu.

Đề tài: “Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”.

08/10/2018

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Mai Bắc Mỹ)

Đề tài: “Chính sách huy động nguồn lực tài chính phát triển kinh tế xanh Vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Họ và tên tác giả: Mai Bắc Mỹ

03/10/2018

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ)

Đề tài: “Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại Thành phố Hải Phòng”

Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy

21/09/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Đan Tuấn Anh 28/09/2018)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Đan Tuấn Anh.

Đề tài: “Chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh: Nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng”

14/09/2018

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Trần Quốc Hiếu)

Đề tài: “Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Họ và tên tác giả: Trần Quốc Hiếu

31/08/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Phương Hữu Từng 07/09/2018)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Phương Hữu từng.

Đề tài: “Đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực của ngành than Việt Nam”.

27/08/2018

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Đan Tuấn Anh)

Đề tài: “Chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh: Nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng”

Họ và tên tác giả: Đan Tuấn Anh

15/08/2018

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Phương Hữu Từng)

Đề tài“Đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực của ngành than Việt Nam”

Họ và tên tác giả: Phương Hữu Từng

26/07/2018