Sách

Quan hệ đối tác công - tư (PPP)

Ban Nghiên cứu Thể chế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Xuất bản năm 2008

14/03/2008

Kinh tế Việt Nam năm 2006

CIEM Nhà Xuất bản Tài chính, 2007

20/03/2007

Đổi mới cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam

TS. Đinh Văn Ân - Hoàng Thu Hòa (Đồng chủ biên) Nhà Xuất bản Thống kê, 2006

20/03/2006

Các sách xuất bản năm 2005

Tập đoàn kinh tế: Lý luận và kinh nghiệm quốc tế ứng dụng vào Việt Nam / Trần Tiến Cường (Chủ biên). - Hà Nội: Giao thông vận tải, 2005

20/03/2005

Các sách xuất bản năm 2004

Chính sách phát triển kinh tế: Kinh nghiệm và bài học của Trung Quốc - Tập III/CIEM – UNDP. – Hà Nội: Giao thông Vận tải, 2004

20/03/2004

Các sách xuất bản năm 2003

Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Đinh Văn Ân (chủ biên). – Hà Nội: Thống kê, 2003

20/03/2003

Các sách xuất bản năm 2002

Một số vấn đề về phát triển nông nghiệp và nông thôn/Đặng Kim Sơn, Hoàng Thu Hoà (Chủ biên). – Hà Nội:Thống kê, 2002

20/03/2002

Các sách xuất bản năm 2001

Chính sách công nghiệp và các công cụ chính sách công nghiệp: kinh nghiệm của Nhật Bản và bài học rút ra cho công nghiệp hoá của Việt Nam/Nguyễn Minh Tú, Vũ Xuân Nguyệt Hồng (chủ biên). – Hà Nội:Lao động, 2001

20/03/2001