Sách

Các sách xuất bản năm 2001

Chính sách công nghiệp và các công cụ chính sách công nghiệp: kinh nghiệm của Nhật Bản và bài học rút ra cho công nghiệp hoá của Việt Nam/Nguyễn Minh Tú, Vũ Xuân Nguyệt Hồng (chủ biên). – Hà Nội:Lao động, 2001

20/03/2001