Sách

Các sách xuất bản năm 2005

20/03/2005 - 3231 lượt xem

Quan niệm và thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội tốc độ nhanh, bền vững, chất lượng cao ở Việt Nam / Đinh Văn Ân (Chủ biên). - Hà Nội: Thống Kê, 2005

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước: Pháp luật điều chỉnh và mô hình chủ sở hữu theo kinh nghiệm quốc tế / Trần Tiến Cường (Chủ biên). - Hà Nội: Thống Kê, 2005

Huy động và sử dụng các nguồn lực trong phát triển kinh tế nông thôn: Thực trạng và giải pháp/ Chu Tiến Quang (Chủ biên). – Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005

Từ ngân hàng một cấp đến ngân hàng thương mại: Cải cách khu vực tài chính ở Việt Nam, 1988 - 2003/CIEM – NIAS. – Hà Nội, 2005

Kinh tế Việt Nam 2004/CIEM. – Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2005