Hội thảo: Nhận diện các điểm nghẽn đối với phát triển hậu COVID-19: Một số yêu cầu cải cách thể chế Nghiệm thu Đề tài Khoa học cấp Bộ năm 2019 “Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2011-2020 và đề xuất kiến nghị giải pháp cho giai đoạn 2021-2025” Đại hội Chi bộ Ban Nghiên cứu Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022 Đại hội Chi bộ Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020-2022 Đại hội Chi bộ Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2022 Nghiệm thu Đề tài Khoa học cấp Bộ năm 2019 “Thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội ở Việt Nam: Lý luận, thực trạng và định hướng giải pháp đến năm 2030” Đại hội Chi bộ Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu nhiệm kỳ 2020-2022 Nghiệm thu Đề tài Khoa học cấp Bộ năm 2019 “Mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị cho giai đoạn 2021-2030” Đại hội Chi bộ Ban Nghiên cứu Kinh tế ngành và các lĩnh vực nhiệm kỳ 2020-2022 Nghiệm thu Đề tài Khoa học cấp Bộ năm 2019 “Cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng giai đoạn 2011-2020; quan điểm phương hướng thực hiện giai đoạn 2020-2030”