Thông báo Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 – Năm 2018 (Khóa 14) Lễ trao bằng Tiến sĩ đợt I năm 2018 Hội thảo tham vấn Đề cương “Đánh giá tác động và xây dựng chiến lược quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” ( 08/06/2018) Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Phan Minh Đức) Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu “Tổng quan về đầu tư công sử dụng đất ở khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020” (08/06/2018) Thông báo Hội thảo “Tổng quan về đầu tư công sử dụng đất ở khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020 Thông báo Hội thảo góp ý Đề cương “Đánh giá tác động và xây dựng chiến lược quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ "Hoàn thiện chính sách và đề xuất quy trình thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với lao động phi chính thức ở Việt Nam" Hội thảo “Đánh giá tiến độ thực hiện và định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo” (01/06/2018)