Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh
Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh

Điện thoại: +84 - 08043670

Chức năng nhiệm vụ:

a)       Nghiên cứu chính sách về môi trường kinh doanh, năng suất và năng lực cạnh tranh cấp quốc gia, ngành.

b)      Nghiên cứu chính sách về doanh nghiệp, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp (như ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh, quản lý chuyên ngành, cải cách thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ pháp luật, doanh nghiệp xã hội...).

c)       Nghiên cứu đánh giá tác động chính sách và thực thi pháp luật.

d)      Nghiên cứu chính sách về nền sản xuất mới, xu thế phát triển mới.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao

Lãnh đạo Ban:

Trưởng ban: TS. Nguyễn Minh Thảo             Email: nthao@mpi.gov.vn

Phó trưởng ban: TS. Ngô Minh Tuấn

Danh sách cán bộ Ban:

- Ths. Nguyễn Thị Kim Chi

- CN. Hoàng Thị Hải Yến

- TS. Tô Thu Trang

- Ths. Đỗ Thị Việt Giang

- CN. Phạm Tố Uyên

- CN. Chu Thị Nhường

- Ths. Nguyễn Thị Hoàng Yến