Ban Nghiên cứu kinh tế ngành và lĩnh vực
Ban Nghiên cứu kinh tế ngành và lĩnh vực

Điện thoại: +84 - 08044131

Chức năng nhiệm vụ:

  1. Nghiên cứu cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.
  2. Nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý, liên kết ngành, và phát triển các ngành kinh tế nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng và thương mại - dịch vụ.
  3. Nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý và phát triển các lĩnh vực đầu tư, hệ thống kết cấu hạ tầng, thị trường đất đai, tài nguyên, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác.
  4. Nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý và phát triển nông thôn và đô thị.
  5. Nghiên cứu cơ chế, chính sách về mô hình quản lý kinh tế mới.
  1. Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

Lãnh đạo Ban:

Trưởng Ban : TS. Đặng Thị Thu Hoài     Email: dangthuhoai@mpi.gov.vn

Phó Trưởng Ban:  Ths. Trần Bình Minh

Danh sách cán bộ Ban:

- Ths. Hoàng Xuân Diễm 

- CN. Nguyễn Thanh Huyền

- TS. Lê Mạnh Hùng

- CN. Nguyễn Thị Hoa Ly

- Ths. Phạm Phú Minh

- TS. Đinh Xuân Nghiêm

- Ths. Đỗ Thị Thu Thủy

- TS. Lê Phan

- Ths. Phó Thị Kim Chi

- Ths. Đinh Thị Hảo

- Ths. Hoàng Thị Minh Hà