Dự án GIZ
Dự án GIZ: Cải cách kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng xanh
(http://gizmacro.ciem.org.vn/)

Thông tin về Dự án: "Cải cách kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng xanh”, do Chính phủ Đức tài trợ qua Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ).

Căn cứ thực hiện dự án:

- Quyết định số 2027/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Cải cách kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng xanh”, do Chính phủ Đức tài trợ;

- Quyết định số 1847/QĐ-BKHĐT ngày 04/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Văn kiện dự án;

- Thỏa thuận thực hiện Dự án ký giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) (theo ủy quyền ký Thỏa thuận của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1384/VPCP-QHQT ngày 04/3/2016).

1.    Mục tiêu của Dự án

1.1.  Mục tiêu tổng thể:

Hỗ trợ quá trình thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất lao động, phát triển bền vững về xã hội và môi trường.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

        + Thực hiện các biện pháp và hành động có định hướng nhằm hỗ trợ cho quá trình tăng trưởng có trách nhiệm với môi trường và xã hội trong khuôn khổ Chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam.

        + Cải thiện tính ổn định của nền kinh tế vĩ mô; năng lực của các cơ quan chính phủ nhằm thực hiện tốt các chính sách kinh tế - xã hội; tính minh bạch và tính giải trình trong nền tài chính công Việt Nam; và hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam được cải cách theo hướng phát triển bền vững về môi trường và xã hội, qua đó góp phần cho quá trình tăng trưởng công bằng và bền vững tại Việt Nam.

Dự án bao gồm 5 Hợp phần, với những mục tiêu sau đây:

a.         Hợp phần 1: Nâng cao năng lực tư vấn và xây dựng chính sách về các vấn đề tăng trưởng xanh.

Hợp phần 1 do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện, hướng tới kết quả đầu ra là các hoạt động tư vấn thông qua Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) về các vấn đề tăng trưởng xanh được thực hiện ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả.

b.       Hợp phần 2: Hỗ trợ điều phối thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh của Việt Nam.

Hợp phần 2 do Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường – DSENRE (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thực hiện, hướng tới kết quả đầu ra cụ thể là Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành điều phối hiệu quả việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh với các cơ quan chính phủ Việt Nam theo định hướng đạt được các mục tiêu của Chiến lược.

c.        Hợp phần 3Hỗ trợ cải thiện khung pháp lý, thể chế và quy định đối với quá trình lập, chấp hành ngân sách ở cấp trung ương và địa phương

Hợp phần 3 là hợp phần độc lập, sử dụng 3 triệu EUR vốn ODA viện trợ không hoàn lại từ EU. Hợp phần này hướng tới kết quả đầu ra là môi trường pháp lý, môi trường chính sách cho việc lập kế hoạch và chấp hành ngân sách Nhà nước được cải thiện rõ ràng.

d.       Hợp phần 4Duy trì và thúc đẩy các cải cách về chính sách tài khóa xanh và sinh thái của Chính phủ Việt Nam.

Hợp phần 4 do Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách Nhà nước chủ trì) thực hiện, hướng tới kết quả đầu ra là các cải cách tài chính thân thiện với môi trường sinh thái được Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện.

e.        Hợp phần 5: Hỗ trợ cải cách thể chế và tăng cường năng lực cho hệ thống tài chính – ngân hàng trong việc xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi cơ chế, chính sách tín dụng xanh, khuyến khích các tổ chức tín dụng tham gia tạo nguồn tài chính, phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính – ngân hàng xanh, góp phần thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh.

Hợp phần 5 do Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tổ chức cán bộ) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ Hợp tác Quốc tế) thực hiện. Các đơn vị đầu mối này chịu trách nhiệm hỗ trợ việc triển khai Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng xanh trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng thông qua các biện pháp cải cách thị trường tài chính – ngân hàng.

2. Nguồn lực thực hiện dự án:

-         Vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức: 6.500.000 Euro

-         Vốn đối ứng của phía Việt Nam: 500.000 Euro (được phân bổ cho các Hợp phần).

3. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm (2015 – 2018)

4. Hiệu quả, tác động và tính bền vững của Dự án

4.1.  Các tác động kinh tế-xã hội

Dự án đóng góp vào việc chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa vào việc sử dụng nhiều lao động, vốn và tài nguyên thiên nhiên sang lộ trình tăng trưởng bền vững về mặt kinh tế, xã hội và sinh thái. Thông qua đó cũng như trong quan hệ bảo tồn nguồn lực sẽ đóng góp vào việc bảo tồn và nâng cao khả năng cạnh tranh, từ đó đóng góp vào phát triển kinh tế. Về dài hạn và ở diện rộng, Dự án đóng góp cho việc ổn định và mở rộng các hoạt động kinh tế cũng như về tạo công ăn việc làm và thu nhập. Dự án vì thế cũng đóng góp gián tiếp vào giảm đói nghèo toàn diện tại Việt Nam. Dự án hướng đến mục tiêu hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi mô hinh tăng trưởng tại Việt Nam theo hướng bền vững hơn, giúp nền kinh tế Việt Nam có nhiều sáng tạo hơn và nâng cao hơn năng lực cạnh tranh và tạo việc làm có trình độ, thông qua đó tạo thu nhập và giảm nghèo. Việc đạt mục tiêu thiên niên kỷ MDG 7 về tính bền vững về môi trường sinh thái được đặc biệt hỗ trợ thông qua xúc tiến các hoạt động kinh tế thân thiện với môi trường được thực hiện trong khuôn khổ Dự án.

4.2.  Tác động tới mô hình phát triển công bằng, toàn diện và quản lý nhà nước hiệu quả

Dự án hỗ trợ việc kết hợp các quá trình lập kế hoạch và lập ngân sách và đóng góp vào quản lý tài chính tốt thông qua tăng cường tính minh bạch trong chi tiêu cho việc thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh cũng như thông qua việc điều chỉnh pháp luật về thuế và các công cụ tài khóa.

4.3.      Tác động đối với quá trình bảo vệ môi trường và tài nguyên

Dự án sẽ đóng góp gián tiếp vào bảo vệ môi trường và tài nguyên thông qua các hoạt động hỗ trợ về chính sách phát triển xanh, và các hoạt động nhằm hỗ trợ triển khai Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh. Qua các hoạt động của mình, Dự án sẽ đóng góp vào quá trình giảm thiểu phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

4.4.      Đóng góp cho việc cải thiện bình đẳng giới và phát triển con người

Về sự mất cân bằng hiện tại về giới trong tham gia vào phát triển kinh tế cũng như trong các vị trí lãnh đạo, Dự án hỗ trợ phân tích các tác động của các hoạt động chính sách đến yếu tố giới và xúc tiến bình đẳng giới trong việc thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh của Việt Nam. Tương tự như vậy, thông qua xem xét một cách phù hợp yếu tố giới trong việc thực hiện các hoạt động phát triển nguồn nhân lực, Dự án cũng đóng góp vào việc đạt mục tiêu nội bộ của các cơ quan đối tác về bình đẳng giới.

Thông qua thúc đẩy phát triển kinh tế thân thiện với môi trường và khí hậu, các tác động tiêu cực của các hoạt động kinh tế đến thay đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và tàn phá các nguồn lực thiên nhiên được giảm thiểu và từ đó đóng góp vào bảo vệ điều kiện sống của nhiều người, là cơ sở để hiện thực hóa các quyền con người. Dự án cũng đóng góp vào tạo thêm nhiều đầu tư hơn, nâng cao giá trị gia tăng, đem lại nhiều tăng trưởng và do đó tạo nhiều công ăn việc làm.

Cùng với đó Dự án đóng góp hiện thực hóa các quyền về việc có một mức tiêu chuẩn sống hợp lý (Điều 11 Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa ngày 19/11/1966). Tại đây Dự án đóng góp vào thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện, trong đó con người với mọi nguồn gốc khác nhau, không phân biệt giới tính có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế và thực hiện các quyền của mình. Cuối cùng Dự án cũng sẽ tính đến trong khuôn khổ các hoạt động của mình việc cân nhắc quyền con người trong các hoạt động thương mại và thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại mà không làm ảnh hưởng đến các quyền con người.

4.5.      Tính bền vững

Dự án sẽ không có một cơ cấu mới hoặc cơ cấu cấp kinh phí tài trợ được lập ra, mà sẽ chỉ củng cố cơ cấu hiện có. Dự án chú trọng tăng cường năng lực cho các cơ quan có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo bền vững cho việc thực hiện thành công Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh và các chính sách tương tự. Thông qua tư vấn lập chiến lược và tạo nền tảng pháp lý, các cấu trúc thể chế sẽ được tăng cường hoặc hình thành và các quá trình thực hiện được đưa vào trong lĩnh vực tăng trưởng xanh tại Việt Nam. Các cấu trúc và quá trình này sẽ vận hành cả sau khi Dự án kết thúc. Thông qua các hoạt động nâng cao năng lực và cải thiện công cụ, các cán bộ chuyên môn và quản lý của các cơ quan ra quyết định được đào tạo và năng lực hoạt động của họ được tăng cường một cách bền vững.