THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

Thông báo về việc tuyển dụng chuyên gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu: “Công việc thuộc Gói thầu số 03: Lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Trong khuôn khổ nội dung Hợp đồng số 05a/HĐTV-QHTTQG ngày 24 tháng 12 năm 2021 về thực hiện công việc thuộc Gói thầu số 03: Lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo tuyển dụng 06 chuyên gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu....

07/04/2022

Thông báo về kết quả tuyển dụng CTV và chuyên gia tư vấn

Trong khuôn khổ thực hiện Văn kiện hỗ trợ phát triển nghiên cứu "Mô hình kinh doanh tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng vào Việt Nam trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững 2030" giữa Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ngày 28 tháng 09 năm 2021, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã đăng tải công khai thông tin tuyển dụng 02 cộng tác viên nhập số liệu phiếu khảo sát và 01 chuyên gia tư vấn thực hiện “Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát TP Hồ Chí Minh và kết quả phỏng vấn chuyên gia về kinh doanh tuần hoàn” trên Trang thông tin điện tử của Viện ngày 23/12/2021...

19/01/2022

Thông báo về việc tuyển dụng cộng tác viên nhập số liệu

Trong khuôn khổ thực hiện Văn kiện hỗ trợ phát triển nghiên cứu "Mô hình kinh doanh tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng vào Việt Nam trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững 2030" giữa Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ngày 28 tháng 09 năm 2021, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo tuyển dụng 02 cộng tác viên nhập số liệu và 01 chuyên gia tư vấn thực hiện công việc/hoạt động..

23/12/2021

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với gói thầu: Điều tra, khảo sát 500 doanh nghiệp Việt Nam về kinh doanh tuần hoàn

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã đăng tải công khai thông tin Hồ sơ mời thầu gói thầu: “Điều tra, khảo sát 500 doanh nghiệp Việt Nam về kinh doanh tuần hoàn” trên Trang thông tin điện tử của Viện ngày 19/10/2021...

05/11/2021

Thông báo về kết quả tuyển dụng 05 chuyên gia tư vấn hỗ trợ thực hiện nghiên cứu

Trong khuôn khổ thực hiện Văn kiện hỗ trợ phát triển nghiên cứu "Mô hình kinh doanh tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng vào Việt Nam trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững 2030" giữa Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ngày 28 tháng 09 năm 2021, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã đăng tải công khai thông tin tuyển dụng chuyên gia tư vấn hỗ trợ thực hiện...

22/10/2021

mời thầu gói thầu: Điều tra, khảo sát 500 doanh nghiệp Việt Nam về kinh doanh tuần hoàn

Trong khuôn khổ thực hiện Văn kiện hỗ trợ phát triển nghiên cứu "Mô hình kinh doanh tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng vào Việt Nam trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững 2030" giữa Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ngày 28 tháng 9 năm 2021, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo mời thầu như sau:

19/10/2021

Thông báo tuyển dụng chuyên gia tư vấn hỗ trợ thực hiện nghiên cứu

Tuyển dụng chuyên gia tư vấn hỗ trợ thực hiện nghiên cứu: “Mô hình kinh doanh tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng vào Việt Nam trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững 2030”

05/10/2021