THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý I.2023

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý I.2023

11/04/2023

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 2)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023  (đợt 2)

06/04/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán quý IV năm 2022 và năm 2022 - CIEM

Báo cáo công khai thực hiện dự toán quý IV năm 2022 và năm 2022

20/02/2023

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 1)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023  (đợt 1)

 

05/01/2023