Đào tạo tiến sĩ

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN NCS Đoàn Thị Hân (04/10/2017)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Đoàn Thị Hân.

Đề tài: Huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc Việt Nam”.

20/09/2017

THÔNG BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN NCS Phan Thị Thuỳ Linh (12/08/2017)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Phan Thị Thuỳ Linh. Đề tài: “Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước có qui mô lớn tại Việt Nam”

01/08/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Đoàn Thị Hân)

Đề tài luận án: “Huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam”

01/08/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Phan Thị Thuỳ Linh)

Đề tài luận án: “Cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước có qui mô lớn tại Việt Nam”

06/07/2017

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Lê Thanh Sơn)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Lê Thanh Sơn.

06/06/2017

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Nguyễn Thị Thanh Mai)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thanh Mai.

01/06/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Chu Minh Hội)

Đề tài luận án: “Tác động của phát triển tài chính đến bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam”

16/05/2017