Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Tùng
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hoàng Tùng

18/01/2022 - 1135 lượt xem

                                                             CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Đề tài luận án: Tác động của thị trường vốn đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp phi tài chính đã niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh hạn chế tài chính

Tác giả: Nguyễn Hoàng Tùng             Mã NCS: 62.238

Ngành: Kinh tế phát triển                            Mã số: 9 31 01 05

Người hướng dẫn:

1. PGS.TS Trần Công Sách

2. TS. Đặng Quang Vinh

 

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Luận án 

2. Tóm tắt Luận án ( tiếng Việt)

3. Tóm tắt Luận án ( tiếng Anh)

4. Đóng góp mới của Luận án ( tiếng Việt) 

5. Đóng góp mới của Luận án ( tiếng Anh)


Tin tức khác