Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Hưng
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Hưng

18/01/2022 - 1173 lượt xem

                                                                 CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

Đề tài luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dược phẩm Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng     Mã NCS: 62.190

Ngành: Quản lý kinh tế                   Mã số: 9 31 01 10

Người hướng dẫn:

1. TS. Trần Kim Hào

2. TS. Hoàng Xuân Hòa

 

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

 

1. Luận án 

2. Tóm tắt luận án ( tiếng Việt) 

3. Tóm tắt Luận án ( tiếng Anh)

4. Những điểm mới Luận án ( tiếng Việt)

5. Những điểm mới Luận án (tiếng Anh)


Tin tức khác