Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Chu Tuấn Anh
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Chu Tuấn Anh

10/02/2022 - 1038 lượt xem

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

Đề tài luận án: Tạo động lực cho người lao động tại các cơ sở dịch vụ y tế ở Việt Nam

Tác giả: Chu Tuấn Anh                     

Ngành: Quản lý kinh tế                               Mã số: 9 31 01 10

Người hướng dẫn:

1. TS. Vũ Đăng Minh

2. TS. Trần Đình Toàn

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Tóm tắt Luận án (tiếng Việt)

2. Tóm tắt Luận án (tiếng Anh)

3.Thông tin điểm mới (tiếng Việt)

4.Thông tin điểm mới (tiếng Anh)

5. Luận án 

 


Tin tức khác