Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hạ Thị Thu Thủy
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hạ Thị Thu Thủy

28/01/2022 - 1107 lượt xem

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

Đề tài luận án: Đánh giá hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp ở Việt Nam

Tác giả: Hạ Thị Thu Thủy                     Mã NCS: 62.181

Ngành: Kinh tế phát triển                            Mã số: 9 31 01 05

Người hướng dẫn:

1. TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh

2. PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

 

1. Luận án 

2. Điểm mới Luận án ( tiếng Việt)

3. Điểm mới Luận án ( tiếng Anh)

4. Tóm tắt Luận án ( tiếng Việt)

5. Tóm tắt Luận án ( tiếng Anh)

 

 


Tin tức khác