Đào tạo tiến sĩ
Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Nguyễn Hồng Phú)

Đề tài: “Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt Nam

Họ và tên tác giả: Nguyễn Hồng Phú 

18/12/2018

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Vũ Thị Thanh Huyền)

Đề tài: “Phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Trường hợp ngành điện tử

Họ và tên tác giả: Vũ Thị Thanh Huyền

21/11/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Mai Bắc Mỹ 02/11/2018)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Mai Bắc Mỹ.

Đề tài: Chính sách huy động nguồn lực tài chính phát triển kinh tế xanh vùng Trung du và miền núi phía Bắc

23/10/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ 24/10/2018)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Thủy.

Đề tài: Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại Thành phố Hải Phòng.

11/10/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Trần Quốc Hiếu 23/10/2018)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Trần Quốc Hiếu.

Đề tài: “Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”.

08/10/2018

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Mai Bắc Mỹ)

Đề tài: “Chính sách huy động nguồn lực tài chính phát triển kinh tế xanh Vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Họ và tên tác giả: Mai Bắc Mỹ

03/10/2018

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ)

Đề tài: “Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại Thành phố Hải Phòng”

Họ và tên tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy

21/09/2018

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Đan Tuấn Anh 28/09/2018)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Đan Tuấn Anh.

Đề tài: “Chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh: Nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng”

14/09/2018

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Trần Quốc Hiếu)

Đề tài: “Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Họ và tên tác giả: Trần Quốc Hiếu

31/08/2018