Nghiên cứu
Nghiên cứu

Rủi ro trong sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam: Thực trang và khuyến nghị chính sách

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Xuân Quỳnh, Nghiên cứu viên -  Ban Chính sách phát triển nông thôn

16/03/2011

Nhu cầu tín dụng nhà ở trên địa bàn đô thị Hà Nội: Các nhân tố tác động và hàm ý chính sách

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Trọng Thắng, Phó Trưởng ban -  Ban Chính sách đầu tư

16/03/2011

Chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Tây Bắc

Chủ nhiệm đề tài: CN. Nguyễn Anh Dũng, Chuyên viên -  Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2011

Cơ sở khoa học của việc tham gia Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam và Hàn Quốc

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hiên,  Phó Trưởng ban - Ban Chính sách phát triển nông thôn

16/03/2011

Nghiên cứu phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư công ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Thu Hương, Phó Trưởng ban - Ban Thể chế kinh tế

16/03/2011

Cơ sở khoa học và thực tiễn của hoạt động tư vấn quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: CN. Bùi Đức Chiến, Chuyên viên - Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo

16/03/2010

Rào cản môi trường của Việt Nam trong quản lý hoạt động nhập khẩu

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Bùi Phương Liên.

16/03/2010

Ước tính hàm lượng nhập khẩu trong xuất khẩu phục vụ công tác hoạch định chính sách kinh tế ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Bình Minh, Nghiên cứu viên -  Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2010

Tách chức năng chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Chủ nhiệm đề tài: KS. Bùi Văn Dũng, Phó Trưởng ban - Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp

16/03/2010