Nhu cầu tín dụng nhà ở trên địa bàn đô thị Hà Nội: Các nhân tố tác động và hàm ý chính sách
Nghiên cứu

Nhu cầu tín dụng nhà ở trên địa bàn đô thị Hà Nội: Các nhân tố tác động và hàm ý chính sách

16/03/2011 - 4868 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Nhu cầu tín dụng nhà ở trên địa bàn đô thị Hà Nội: Các nhân tố tác động và hàm ý chính sách

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Trọng Thắng, Phó Trưởng ban – Ban Chính sách đầu tư

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là khảo sát về nhu cầu tín dụng nhà ở và các yếu tố tác động tới nhu cầu tín dụng nhà ở của người dân trên địa bàn đô thị Hà Nội, qua đó khuyến nghị các quan điểm chính sách nhằm phát triển thị trường tín dụng nhà ở đô thị Hà Nội.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nhu cầu và các yếu tố tác động tới nhu cầu tín dụng nhà ở trên địa bàn đô thị Hà Nội

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Nội dung: tiến hành nghiên cứu các gia đình có nhu cầu mua nhà ở trong vòng 3 năm tới nhằm xác định nhu cầu và các nhân tố tác động tới nhu cầu của các hộ gia đình trong việc vay ngân hàng để mua nhà ở.

Thời gian: 2005-2015

Không gian: địa bàn Thủ đô Hà Nội

- Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp tài liệu thứ cấp, phương pháp khảo sát, điều tra trực tiếp và phương pháp nhân tính định lượng.

5. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài được kết cấu như sau:

Chương I: Cơ sở lý luận về nhu cầu tín dụng nhà ở đô thị

Chương II. Thị trường tín dụng nhà ở đô thị Hà Nội và các nhân tố tác động đến nhu cầu tín dụng nhà ở đô thị Hà Nội

Chương III: Một số gợi ý chính sách nhằm nâng cao khả năng quản lý rủi ro và giảm thiểu tác động tiêu cực của rủi ro đến hộ gia đình nông thôn Việt Nam

Kết luận

Đề tài đã được nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc.


Tin tức khác