Rủi ro trong sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam: Thực trang và khuyến nghị chính sách
Nghiên cứu

Rủi ro trong sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam: Thực trang và khuyến nghị chính sách

16/03/2011 - 7046 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Rủi ro trong sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Lê Thị Xuân Quỳnh, Nghiên cứu viên – Ban Chính sách phát triển nông thôn

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài này được thực hiện nhằm làm rõ cơ sở lý luận về rủi ro, quản lý rủi ro trong sản xuất nông nghiệp; đánh giá thực trạng các rủi ro về thiên tai, dịch bệnh và giá cả nông sản sụt giảm mạnh; từ đó đưa ra các giải pháp về mặt chính sách nhằm nâng cao khả năng quản lý rủi ro trong sản xuất nông nghiệp của hộ.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các loại rủi ro mà hộ gặp phải, cơ chế quản lý rủi ro của hộ gia đình nông thôn, các chính sách hỗ trợ của nhà nước nhằm giúp các hộ nâng cao khả năng quản lý rủi ro ở Việt Nam.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Nội dung: tập trung nghiên cứu 3 loại rủi ro: rủi ro về thiên tai, dịch bệnh và giá cả nông sản tác động đến sản xuất nông nghiệp.

Thời gian: 2002-2010

Không gian: chủ yếu tại 12 tỉnh (Hà Tây cũ, Lào Cai, Lai Châu,Phú Thọ, Điện Biên,Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Long An).

- Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp tổng hợp tài liệu sẵn có, phương pháp thống kê, phân tích định tính và phương pháp chuyên gia.

5. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài được kết cấu như sau:

Chương I: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về rủi ro và quản lý rủi ro trong sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn

Chương II. Thực trạng rủi ro và cách quản lý rủi ro trong sản xuất NN của hộ gia đình nông thôn Việt Nam

Chương III: Một số gợi ý chính sách nhằm nâng cao khả năng quản lý rủi ro và giảm thiểu tác động tiêu cực của rủi ro đến hộ gia đình nông thôn Việt Nam

Kết luận

Đề tài đã được nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc.


Tin tức khác