Đào tạo tiến sĩ

Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Phương Hữu Từng)

26/07/2018 - 3120 lượt xem

Đề tài: “Đổi mới quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực của ngành than Việt Nam”

Họ và tên tác giả: Phương Hữu Từng

Khóa: 11          Mã NCS: 62.197

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                Mã số chuyên ngành: 9 34 04 10

Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Mạnh Hải

                                              Hướng dẫn 2: PGS. TS. Mạc Văn Tiên

Tên cơ sở đào tạo:  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tệp đính kèm:

- Trang thông tin

- Tóm tắt luận án

- Luận án