Nghiên cứu
Nghiên cứu

Thực trạng phá sản doanh nghiệp và giải pháp hoàn thiện pháp luật về phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Kim Anh, Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu đổi mới và phát triển doanh nghiệp

01/03/2004

Đánh giá hiện trạng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam (Đề tài năm 2003)

Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Trung Hiếu, Nghiên cứu viên -  Ban Nghiên cứu Thể chế kinh tế

11/12/2003

Cơ sở khoa học cho việc xây dựng hệ thống bảo hiểm cho ngành sản xuất lúa gạo ở Việt Nam (Đề tài năm 2003)

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Huy, Nguyễn Xuân Quỳnh - nghiên cứu viên Ban nghiên cứu Chính sách phát triển kinh tế Nông thôn

03/04/2003

Đầu tư mạo hiểm và phát triển công nghệ ở Việt Nam: Thực trạng và một số gợi ý chính sách (Đề tài năm 2002)

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Thị Thu Hoài, nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu Khoa học Quản lý

20/12/2002