Đánh giá ảnh hưởng qua lại của các hoạt động kinh doanh không chính thức của các doanh nghiệp khu vực tư nhân và môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam
Nghiên cứu

Đánh giá ảnh hưởng qua lại của các hoạt động kinh doanh không chính thức của các doanh nghiệp khu vực tư nhân và môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam

16/03/2004 - 3653 lượt xem

Đề tài gồm 4 chương:

CHƯƠNG I: Tính không chính thức và hoạt động kinh doanh không chính thức

I.1. Khái niệm không chính thức và hoạt động kinh doanh không chính thức

I..2. Phân loại hoạt động kinh doanh không chính thức

I.3. Điều kiện xuất hiện kinh doanh không chính thức

I.4. Tình trạng hoạt động kinh doanh không chính thức ở Trung Quốc, Brazil và Mêhicô

I.5. Một số vấn đề chung rút ra cho Việt Nam

CHƯƠNG II: Hiện trạng về hoạt động kinh doanh không chính thức của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam

II.1. Hoạt động không chính thức trong thành lập doanh nghiệp

II.2 Hoạt động không chính thức trong quan hệ, tuyển dụng lao động

II.3Hoạt động không chính thức trong góp vốn, huy động vốn

II.4 Hoạt động không chính thức trong tổ chức bộ máy doanh nghiệp

II.5. Hoạt động không chính thức trong điều hành kinh doanh

II.6 Hoạt động không chính thức trong tài chính – Kế toán và thực hiện nghĩa vụ tài chính

II.7. Hoạt động không chính thức trong giao dịch, quan hệ với khách hàng và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ

II.8. Hoạt động không chính thức trong tổ chức lại doanh nghiệp

CHƯƠNG III: Đánh giá ảnh hưởng qua lại giữa hoạt động không chính thức và môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam

III.1. Ảnh hưởng của hoạt động không chính thức đối với môi trường đầu tư kinh doanh

III.2. Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đối với hoạt động không chính thức

III.3. Cái giá doanh nghiệp và Nhà nước phải trả cho các hoạt động không chính thức

CHƯƠNG IV: Đề xuất một số giải pháp chính sách hạn chế các hoạt động kinh doanh không chính thức

IV.1. Các giải pháp pháp lý

IV.1. Các giải pháp thực tiễn


Tin tức khác