Nghiên cứu
Nghiên cứu

Rủi ro trong quá trình tự do hóa thị trường tài chính và trình tự cải cách: Kinh nghiệm quốc tế và các bài học cho Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Quang Long, Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế

16/03/2005

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư từ Ngân sách Nhà nước

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2005

Cơ sở khoa học và giải pháp chính sách giảm chi phí kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đình Cung, Trưởng ban - Ban Nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô

16/03/2004

Các hạn chế đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán ở Việt Nam và các giải pháp chính sách

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Sang, Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế

16/03/2004

Xây dựng các chỉ số dẫn báo phục vụ phân tích chu kỳ kinh tế và dự báo ngắn hạn - Kinh nghiệm quốc tế và khả năng xây dựng cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Hiền Minh, Phó Trưởng ban - Ban Nghiên cứu chính sách hội nhập kinh tế quốc tế

16/03/2004

Mô hình tăng trưởng Solow với hàm sản xuất có độ co dãn thay thế bất biến và vận dụng cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài:  Nguyễn Thị Tuệ Anh, Nghiên cứu viên - Ban  Nghiên cứu khoa học quản lý kinh tế

16/03/2004

Thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam- Thực trạng, các vấn đề và giải pháp"

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Kim Hào, Phó Tổng biên tập - Tạp chí Quản lý kinh tế

16/03/2004