Một số giải pháp thu hút đầu tư về nước của cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Nghiên cứu

Một số giải pháp thu hút đầu tư về nước của cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài

16/03/2005 - 3582 lượt xem

Đề tài có kết cấu 4 Chương:

Chương I: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài: thực trang, tiềm năng và kinh nghiệm quốc tế về thu hút đầu tư.

Chương II: Đánh giá thực trạng khung pháp lý, chính sách hiện hành của Nhà nước Việt Nam và tâm lý xã hội đối với cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Chương III: Thực trang đầu tư về nước của cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Chương IV: Kiến nghị một số giải pháp chủ yếu thu hút đầu tư của cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Đề tài đã thực hiện tốt mục tiêu:

- Làm rõ tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài; kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc đối xử với kiều dân;

- Nghiên cứu, phân tích khung pháp lý hiện hành, chỉ ra được những rào cản cả trong các giao dịch dân sự có ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, ảnh hưởng đến tâm lý người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Tổng hợp kết quả đầu tư của doanh nhân Việt Nam định cư ở nước ngoài theo các Luật hiện hành của Việt Nam; nguồn lực được chuyển về về nước, nhưng chưa được phát huy. Trên cơ sở đó chỉ ra những vấn đề hạn chế, những thách thức mà họ đang đối mặt và cần khắc phục những định kiến đang ảnh hưởng đến tinh thần kinh doanh của doanh nhân.

- Đề xuất những biện pháp cụ thể, nhằm thu hút vốn, chất xám đầu tư về Việt Nam.


Tin tức khác